Nationale interpretatie

Dat acties een aanvulling geven en consistent zijn met de doelstellingen van nationale programma’s voor bos en rurale ontwikkelingen en alle internationale conventies en overeenkomsten die door Suriname zijn geratificeerd en betrekking hebben op bossen, klimaatverandering en mensenrechten.

Hoe de Safeguard wordt GEADRESSEERD

Het nationale bos programma is duidelijk gedefinieerd in verschillende PLRs. Nationale acties geven aanvulling en zijn consistent met de doelstellingen van deze PLRs.

Volgens de Grondwet worden de bepalingen van internationale mensenrechten overeenkomsten, die voor eenieder direct bindend kunnen zijn, van kracht bij de bekendmaking, d.w.z. zij vereisen geen wijziging of ontwikkeling van nationale wetgeving voordat ze van toepassing zijn. Andere internationale overeenkomsten (wetgeving) zullen worden geratificeerd en treden in werking (nationaal) na goedkeuring door de Nationale Assemblee. Wettelijke voorschriften die in de Republiek Suriname van kracht zijn, zijn niet van toepassing als een dergelijke aanvraag onverenigbaar is met bepalingen van internationale overeenkomsten die voor eenieder rechtstreeks bindend zijn en die vóór of na de inwerkingtreding van de voorschriften zijn gesloten. Dit betekent dat nationale voorschriften in overeenstemming moeten zijn met internationale overeenkomsten/wetten.

De regering spant zich in om de uitspraken van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens uit te voeren. Zo wordt bijvoorbeeld, een conceptwet Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken ITP's 2019, waarin verschillende kernpunten uit de IACHR-uitspraken worden behandeld, momenteel ter goedkeuring overwogen.

Raadpleeg de PLR analyse voor meer informatie.

PLRs

 

(1) Dit is niet bijgewerkt omdat het nog steeds als geldig wordt beschouwd.

Hoe de Safeguard wordt GERESPECTEERD

 1. Beschrijving van hoe de implementatie van de REDD+ strategie zorgde voor consistentie met de doelstellingen van nationale programma's voor bos- en rurale ontwikkeling;

  De nationale REDD+ Strategie van Suriname omvat vier strategische lijnen. Bij de ontwikkeling van de strategie werd ervoor gezorgd dat elk van de strategische lijnen, evenals de beleidslijnen en maatregelen eronder, in overeenstemming zijn met de nationale Programma's voor bos en rurale ontwikkeling. De uitvoering ervan moet dus in overeenstemming zijn met de doelstellingen van deze programma's.
  Voorbeeld:
  Strategische lijn 1: Behoud van de status van een land met een hoge bosbedekking en een lage ontbossingsgraad en compensatie ontvangen voor investering in economische diversificatie
  Deze strategische lijn is consistent met de verklaring van het Nationaal Ontwikkelingsplan 2017-2021 dat "de compensatie voor het behouden van het ongerepte tropische bos van Suriname deel uitmaakt van het internationale klimaatveranderingsprogramma, waaronder REDD+ is opgenomen, en daardoor een bijdrage levert aan de groei en ontwikkeling door een programmatische aanpak voor het behoud en waar nodig herstel van het Surinaamse bos." Het sluit ook aan bij het Nationale Biodiversiteitsplan, dat het "Behoud van biodiversiteit en de cruciale ecologische functies vaststelt door een verantwoorde uitbreiding en duurzaam beheer van een netwerk van beschermde gebieden, dat representatief is voor de biologische diversiteit van de bossen in Suriname". Bovendien stemt het overeen met de Readiness Preparation Proposal (R-PP) voor REDD+ (GOS 2013), dat co-voordelen identificeert, zoals het creëren van alternatieve middelen van bestaan.

 2. Beschrijving van hoe de implementatie van de REDD+ strategie consistent is met de doelstellingen van de verschillende internationale overeenkomsten waar Suriname partij bij is;

  REDD+ in Suriname zal worden geïmplementeerd met behulp van een Environmental and Social Management Framework (ESMF) dat speciaal voor dit doel is ontwikkeld. Dit ESMF beschouwt aspecten die van belang zijn onder geïdentificeerde potentiële REDD+ voordelen en risico's, evenals relevante milieu-en sociale safeguards, en ondersteunt hierbij de doelstellingen van internationale overeenkomsten.

 3. Soorten bijdragen van REDD+ aan de doelstellingen van nationale programma’s voor bos- en rurale ontwikkeling en internationale overeenkomsten.

  Geïdentificeerde potentiële REDD+ voordelen kunnen bijdragen aan een aantal nationale PLRs en internationale overeenkomsten:
  How REDD+ benefits support PLRs and conventions (pdf)

Back To Top