Nationale interpretatie

Instanties die betrokken zijn bij de implementatie van REDD+ zijn in staat (in termen van personeel, vaardigheden en middelen)
om transparante en effectieve nationale bosbeheersstructuren toe te passen.

Transparantie en effectiviteit kunnen zijn:

 • Het verstrekken van begrijpelijke informatie, op basis van betrouwbare gegevens die op verschillende niveaus zijn verzameld,
  op reguliere intervallen;
 • Rekening houden met lokale en traditionele regels en nationale wetgeving;
 • Eerlijke verdeling van voordelen;
 • Op een gelijkwaardige manier de inbreng van alle belanghebbenden in overweging nemen bij de
  ontwikkeling/herziening van wettelijke/institutionele kaders;
 • Gendergelijkheid en -gelijkwaardigheid (in proces en resultaat);
 • Afwezigheid van corruptie;
 • Landgebruik, inclusief grondbezit;
 • Gelijke toegang tot de gerechtigheid, inclusief een specifiek Grievance Redress Mechanisme voor REDD+.

Hoe de Safeguard wordt GEADRESSEERD

PLR's erkennen het recht op toegang tot informatie, de overheid is verplicht om informatie toegankelijk te maken (proactieve informatieverstrekking) en het publiek heeft het recht om informatie aan te vragen bij de overheid (reactieve informatieverstrekking). Er zijn echter geen duidelijke procedures voor het publiek om informatie op te vragen en te raadplegen. Overheidsinstellingen voor de distributie van informatie zijn aanwezig, b.v. voor REDD+ NIMOS/PMU en de RAC (om gemeenschappen te informeren over REDD+ activiteiten). Daarnaast zijn verschillende websites operationeel, www.gov.sr, www.surinameredd.org en NIMOS/PMU produceert nieuwsbrieven en radioprogramma's in tribale talen.

De Wet Bosbeheer erkent het bestaan van een systeem van traditionele rechten onder inheemse en tribale volkeren. Het bepaalt dat de gebruikelijke rechten van de inheemse en tribale volkeren in hun dorpen en in hun kostgronden 'zoveel als mogelijk' moeten worden gerespecteerd. Noch de Wet Bosbeheer noch het wettelijk kader definiëren echter de term 'gewoonterechten'.

In de ontwerpwet Wet Collectieve Rechten ITP's 2019, bepaalt artikel 3, dat de ITP's in Suriname de wettelijke status als een collectief hebben en collectieve rechten hebben zoals gedefinieerd in de wet. Artikel 4 bepaalt dat de ITP's collectieve eigendomsrechten hebben op hun traditionele woongebieden, inclusief de natuurlijke hulpbronnen die ze traditioneel gebruiken voor hun zelfvoorziening, hun cultuur of religieuze activiteiten.

PLRs erkennen het recht op eerlijke verdeling en de noodzaak om een adequaat mechanisme voor het delen van voordelen te ontwikkelen. Op dit moment zijn er geen regelingen voor het delen van voordelen, maar worden door de overheid gepland.

PLRs bevorderen ook gendergelijkheid en garanderen adequate toegang tot gerechtigheid. Ze ondersteunen en stimuleren ook de coördinatie tussen verschillende instanties die een rol spelen bij bosbeheer.

PLR's bevorderen fiscale transparantie in de bosbouwsector en het Parlement keurt en bewaakt het financiële en politieke beleid van de regering. De Anti-corruptiewet 2017 stelt regels vast om corruptie in de hele publieke sector, inclusief de bossector, te voorkomen en te bestrijden. Verschillende wetten omvatten boetes tegen corruptie.

PLR's erkennen verschillende soorten rechten op het bos en voorzien in procedures voor het aanvragen van een bos concessie en een stuk domeinland. Hoewel het grootste deel van de beboste gebieden in het binnenland wordt bewoond door ITP's, is 97% van deze gebieden bebost, d.w.z. het grootste deel van het traditioneel bezette land is eigendom van de Staat. De nationale REDD+ Strategie behandelt deze kwestie onder beleidslijn 3.A: Grondbezit en de vier maatregelen die daarin zijn opgenomen.

De implementatie van REDD+ in Suriname is niet bedoeld om te leiden tot gedwongen uitzetting of fysieke verplaatsing. Suriname heeft het UNDRIP geratificeerd, waar in artikel 10 wordt bepaald dat: "Geen herplaatsing zal plaatsvinden zonder de vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming van de betrokken inheemse volkeren en na overeenstemming over een rechtvaardige en billijke vergoeding en, waar mogelijk, met de optie van terugkeer". De nationale REDD+ Strategie omvat verschillende maatregelen die gezamenlijk gericht zijn op het versterken van ITP's door hen in de rechts- en besluitvormingsprocessen te betrekken, grondenrechten te verduidelijken en de principes van FPIC te bevorderen, die kunnen helpen om gedwongen uitzetting of verplaatsing te voorkomen.

Een REDD+ specifiek Grievance Redress Mechanisme is in ontwikkeling.
Raadpleeg de PLR-analyse voor meer informatie.

PLRs

 • Grondwet van Suriname (Artikel 52, 54, 158 sectie 1)
 • Anti-corruptie wet
 • Personeelswet
 • Wetboek van Strafrecht
 • Wet Bosbeheer, artikel 16, 41
 • Decreet Beginselen grondbeleid, L-1, Article 4
 • Burgerlijk Wetboek, Artikel 576
 • Gender Beleid 2021-2035
 • Decreet Mijnbouw, Article 11
 • Decreet uitgifte Domeingrond (S.B. 1982 no. 11 bij S.B. 2003 no. 7)
 • Onteigeningswet (G.B. 1904 no. 37 zlg. bij G.B. 1935 no. 80)
 • Nationale REDD+ Strategie

Conventies

 • Verklaring van de Verenigde Naties over de rechten van inheemse volkeren (UNDRIP)
 • Inter-Amerikaans Verdrag inzake corruptie

Hoe de Safeguard wordt GERESPECTEERD

 1. Aantal op de cultuur afgestemde vergaderingen per gemeenschap, zoals Krutu's (dorpsvergaderingen), gehouden op regelmatige basis om informatie en stand van zaken m.b.t. de  voortgang te verstrekken (gehouden door NIMOS/PMU); bij het ontbreken van dergelijke data, kan dit een beschrijving zijn van de bepalingen die zijn opgenomen in de ESMF (Environment and Social Management Framework – Milieu en Sociaal Management Raamwerk) over hoe op de cultuurafgestemde betrokkenheid gedurende de gehele REDD+ implementatie te verzekeren.
  Een aantal voor cultureel geschikte vergaderingen die worden gehouden als onderdeel van de implementatie van REDD+ door de gemeenschap is nog niet beschikbaar.

  Het ESMF bevat echter bepalingen om cultureel geschikte betrokkenheid op verschillende manieren veilig te stellen:

  • Om het vertrouwen tussen ITP's en de overheid te herstellen, verzoekt het ESMF "de volledige instelling van PAM's met betrekking tot gemeenschapsbossen/HKV-voorschriften en grondenrechten te voltooien, waarbij ITP's altijd op een cultureel passende manier worden betrokken"
  • Het ESMF verzoekt om culturele en gender aspecten op te nemen in de REDD+ Community engagement-strategie waarnaar wordt verwezen in maatregel 2.A.3 van de Nationale REDD+ Strategie, met inbegrip van de verwijzing naar FPIC die ervoor zorgt dat community engagement in juridische revisie processen voldoende tijd biedt om voorstellen te overwegen
  • Het ESMF stelt dat voor elke interactie met stakeholders, en in het bijzonder met ITP's, het aanbevolen wordt om naar de volgende documenten en richtlijnen te verwijzen bij de ontwikkeling van consultatiemethoden evenals op cultuur afgestemde benaderingen voor overleg te overwegen:
   • FCPF- en UN-REDD-richtlijnen inzake Stakeholder Engagement in REDD+ Readiness (FCPF en UN-REDD 2012);
   • De UN-REDD-richtlijnen voor vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming (UN-REDD-programma 2013);
   • De UN-REDD Methodologische Brief over Gender (UN-REDD Programma 2017);
   • De Stakeholder Engagement Strategie voor REDD+ Readiness in Suriname (Smith 2016);
   • De Community Engagement-strategie voor de overheid (VIDS en VSG 2016)."
 2. Aantal afzonderlijke vergaderingen gehouden per geslacht (M/V) en in verschillende leeftijdsgroepen om ervoor te zorgen dat alle stemmen worden gehoord.
  Deze informatie is nog niet beschikbaar.
 3. Beschrijving van genderspecifieke bepalingen in het ESMF en inspanningen om gendergelijkheid te bereiken.
  Het ESMF bevat de volgende genderspecifieke bepalingen:
  • De Actie Matrix die uit het SESA-proces is voortgekomen, bevat een afzonderlijke prioriteit voor dit onderwerp (paragraaf 4.3, tabel 8, pagina 44): Prioriteit 4: Versterking van de gender inclusieve REDD+ implementatie, die acties omvat voor de verdere opbouw van gender capaciteit, gender-educatie, die de rol van het Bureau Genderzaken verhoogt en de ontwikkeling van genderspecifieke processen, zoals gender-checklists en genderspecifieke budgettering bevordert.
  • De Matrix bevat ook een actie om culturele en genderaspecten op te nemen in de community engagement strategie waarnaar wordt verwezen in maatregel 2.A.3 van de Nationale REDD+ Strategie (zie prioriteit 3 van tabel 8 in het ESMF, pagina 44)
  • Het kader voor de uitvoering van het Beleid en de Maatregelen die opgenomen zijn in de nationale REDD+ Strategie houdt rekening met gender op verschillende plaatsen:
   • Projectvoorstellen moeten een beschrijving bevatten van hoe genderspecifieke kwesties worden aangepakt door geplande activiteiten en van gendergevoelige benaderingen als onderdeel van stakeholderconsultatie vóór, tijdens en na de projectuitvoering en het vrijgeven van informatie, met behulp van gender checklists aangepast aan de context van Suriname. Ze moeten ook informatie bevatten over genderspecifieke begrotingstoewijzing. (ESMF sectie 5.1, pagina's 48/49)
   • Wanneer een sociale beoordeling moet worden uitgevoerd om vervolgens ingevoerd te worden in een plan voor inheemse en tribale volken, moet dit op een gendergevoelige manier gebeuren. (ESMF sectie 5.4, pagina 53)
   • Waar een Hervestiging Plan vereist is, moet het rekening houden met gendergelijkheid. (ESMF sectie 5.7, pagina 56)
   • Waar REDD + (sub) implementatie projecten tot doel hebben om inkomens kansen te creëren, moeten de kwesties van gender en inkomensgelijkheid in het voorstel en tijdens de uitvoering worden aangepakt. (ESMF sectie 5.9 pagina 57)
 4. Gender instrumenten ontwikkeld zoals gevraagd in ESMF, met inbegrip van check-list, enquêtes en analyses: ja/nee/in behandeling; zo ja: percentage REDD+ projecten dat gender instrumenten heeft gebruikt en een genderspecifiek budget bevatten.
  Deze informatie is nog niet beschikbaar.
 5. a. Aantal klachten en bezwaren ontvangen over landgebruik (inclusief grondbezit), het niet respecteren van traditionele rechten, enz. in de REDD+ implementatie, en
  5.b Percentage klachten en bezwaren (%) die zijn opgelost.
  Deze informatie is nog niet beschikbaar.
 6. Voortgang geboekt in de toepassing van beleid en maatregelen die zijn opgenomen in de Nationale REDD+ strategie en betrekking hebben op de transparantie van grondbezit (beschrijvend).
  Deze informatie is nog niet beschikbaar, maar de indicator verwijst naar de Nationale REDD+ Strategie, beleidslijn 3.A: Landgebruik en de vier hierin opgenomen maatregelen:
  Maatregel 3.A.1: Ondersteunen van het proces naar de juridische erkenning van grondenrechten van inheemse en tribale volkeren in Suriname. Ondersteunen van de vaststelling van een roadmap onder verschillende stakeholders.
  Maatregel 3.A.2: Versterking van de capaciteit en kennis van de rechterlijke macht en de overheid over de rechten van ITP’s, waaronder die in internationale declaraties, verdragen en richtlijnen over grondbezit
  Maatregel 3.A.3: Informatie over traditionele rechten op de grond publiekelijk beschikbaar maken in een centraal register
  Maatregel 3.A.4: Het volgen van een voorafgaande stap om een gedragscode op te stellen m.b.t. hoe rekening te houden met grondenrechten, alvorens nieuwe ontwikkelings- of REDD+ activiteiten uit te voeren in de omgeving van ITP gemeenschappen.
 7. Beschrijvende tekst over ESMF-bepalingen om corruptie te voorkomen
  Het ESMF bevat de volgende bepaling om corruptie te voorkomen:
  De actiematrix die is voortgekomen uit het SESA-proces onder prioriteit 6 die verzoekt om de inhoud van het wetsvoorstel voor corruptiebestrijding in Suriname te beoordelen tegen REDD+ specifieke aanbevelingen uit de Corruption Risk Assesment die in 2017 is uitgevoerd en om indien nodig een aanpassing van het wetsvoorstel te initiëren. (ESMF sectie 4.3, Tabel 8, pagina 46)
 8. Beschrijving van maatregelen voor het vergroten van de bewustwordingen voor trainingen over REDD+, ook inclusief over REDD+ GRM.
  Deze informatie is nog niet beschikbaar. Het REDD+ klachtenmechanisme van Suriname is momenteel in ontwikkeling.
 9. Mechanisme voor het vastleggen van de voordelen is aanwezig, aantal projecten met verschillende voordelen (tabelformaat): biodiversiteit, middelen van bestaan, landgebruik en grondbezit, capaciteit/training.
  Deze informatie is nog niet beschikbaar.
 10. Aantal projecten met een ITP-plan, opgesteld met in achtneming van FPIC principes,dat een actieplan met maatregelen omvat om ervoor te zorgen dat ITP's sociale en economische voordelen genieten die op de cultuur afgestemd" zijn (ESMF p.55 punt 5).
  Deze informatie is nog niet beschikbaar.
 11. Resultaten van institutionele REDD+ evaluatie voor implementatie behoeften.
  Deze informatie is nog niet beschikbaar. De indicator verwijst naar de actie matrix die is opgenomen in het ESMF (paragraaf 4.3, tabel 8) onder prioriteit 3 Institutionele- en bestuursversterking die aanbeveelt om een evaluatie voor de institutionele REDD+ implementatie uit te voeren, waarbij wordt gekeken naar vereiste functies en taken en bestaande capaciteiten voor REDD+ implementatie. Gebleken is dat de nationale REDD+ Strategie gedeeltelijk de huidige gaps/tekortkomingen aanpakt, maar dat verdere versterking nodig is voor het succes van REDD+ op de lange termijn. De beoordeling van de behoeften moet betrekking hebben op (a) kennis en vaardigheden, (b) personeel en (c) financiële middelen. (zie ESMF paragraaf 4.3, Tabel 8, pagina 46)
 12. Beschrijving van gevallen waarin aan REDD+ gerelateerde overheidsinformatie door niet-gouvernementele instanties werd betwist.
  Deze informatie is nog niet beschikbaar.
 13. Aantal en type niet-gouvernementele instanties die zich bezighouden met REDD+ voorbereiding (latere implementatie).
  Deze informatie is nog niet beschikbaar.
 14. Manieren waarop PMU belanghebbenden op de hoogte houdt van REDD+.
  De PMU gebruikt verschillende communicatiekanalen om belanghebbenden op de hoogte te houden van de voortgang met REDD+:
  • De website www.surinameredd.org, die specifiek informeert over activiteiten die zijn ondernomen als onderdeel van REDD+ Readiness en eventuele REDD+ relevant nieuws.
  • Een facebook site, https://www.facebook.com/reddplussuriname/, om relevant REDD+ nieuws te verspreiden via sociale media
  • REDD+ nieuwsbrieven
  • Radio programma's in tribale talen
  • Regelmatige interactie met het REDD+ Assistenten Collectief (RAC), die vertegenwoordigers zijn van de Inheemse en Tribale Gemeenschappen en terug communiceren naar het lokale niveau.
Back To Top