Nationale interpretatie

Acties om de risico’s van terugval naar de situatie voor de interventie aan te pakken, door acties zoals:

 • monitoring (bijv. door implementatie van de NFMS), inclusief monitoring door gemeenschappen;
 • effectieve wetshandhaving;
 • continuïteit van stimuleren van alternatieve middelen van bestaan en verbetering van de levensomstandigheden (bijvoorbeeld onderwijs, volksgezondheid);
 • diversificatie van inkomsten;
 • mechanisme voor een redelijke en billijke verdeling van voordelen om te voorkomen dat de voordelen ten goede zullen komen van een kleine groep;
 • zorgen voor een duurzaam gebruik van bossen en in het bos voorkomende hulpbronnen;
 • transparantie bij verschillende vormen van landgebruik, inclusief grondbezit.

Hoe de Safeguard wordt GEADRESSEERD

De duurzame benutting en het behoud van bossen en andere relevante hulpbronnen wordt bevorderd door middel van verschillende bestaande PLRs.

De visie van Suriname’s Nationaal Bosmonitoring Systeem (NFMS) is dat "Suriname haar bosbedekkings veranderingen over het hele  land monitoort in nauwe samenwerking met meerdere stakeholders, waarbij gebruik gemaakt wordt van van moderne technologieën en participatie van de lokale gemeenschap in een systeem dat de nationale en internationale gemeenschap de meest geactualiseerde en betrouwbare informatie over bosbedekking biedt, welke gebruikt wordt om het bestuur op het gebied van ontbossing, bosdegradatie, grondbezit en landgebruik (veranderingen) af te dwingen, om zodoende de bosbestanden op een duurzame wijze te beheren en tegelijkertijd de veerkracht van de bosecosystemen in stand te houden."

Inmiddels is de NFMS van Suriname grotendeels operationeel, met inbegrip van het verzamelen en analyseren van Near-Real-Time Monitoring Data. Daarnaast maakt het meegeleverde Sustainable Forest Information System van Suriname (SFISS) het mogelijk om elk stuk hout dat van zijn oorsprong wordt verwijderd, terug te traceren in een haven of zagerij.

De Nationale REDD+ Strategie ondersteunt de capaciteiten van het land voor het monitoren en reguleren van bosbouwactiviteiten onder beleidslijn 2.B: Handhaving, controle en monitoring. Monitoring van sociale impacts van bos programma's is momenteel echter niet verplicht.

Dit kan veranderen als de bestaande MER-procedures verplicht worden, zoals gewenst wordt door de Nationale REDD+ Strategie.

PLRs

 • Nationaal Bosbeleid
 • De Code of Practice voor de bosbouwsector
 • De Nationale REDD+ Strategie

Conventies

Hoe de Safeguard wordt GERESPECTEERD

 1. Percentage (%) van REDD+ projecten dat de oorzaken van ontbossing op de lange termijn aanpakken.
  Dit is een geaccumuleerde indicator die wordt berekend op basis van informatie op projectniveau.
 2. Aantal REDD+ klachten met betrekking tot: illegale activiteiten in het bos en niet-duurzaam gebruik van bosbestanden, ongelijke verdeling van voordelen en kwesties rond transparantie van grondbezit.
  Dit is een geaccumuleerde indicator die wordt berekend op basis van informatie op projectniveau.
 3. Beschrijving van de in de ESMF opgenomen bepalingen om de continuïteit te waarborgen.
  De ESMF bevat bepalingen om de continuïteit op verschillende plaatsen te waarborgen:
  • De actie matrix (paragraaf 4,3, pagina 40, tabel 8) in de ESMF omvat acties op lange termijn om de duurzaamheid van REDD+ op nationaal niveau te waarborgen, waarbij onderwerpen als institutionele versterking en monitoring worden aangepakt.
  • Het raamwerk voor de implementatie van REDD+ op projectniveau vereist in paragraaf 5.1, pagina 48 dat voorstellen een beschrijving van de lange termijn ecologische, sociale en financiële duurzaamheid van het REDD+ (sub-)project moeten bevatten.
  • Het punt wordt opnieuw benadrukt onder punt 5.9, pagina 57, in de context van niet-duurzaamheid.
Back To Top